صادرات

 صادرات

 در حال حاضر حدود 20 درصد از تولیدات مهدارو درحال صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، عمان و سایر کشورهای جهان هستند

دسته بندی ها